Gebruiksvoorwaarden


1. INLEIDING

1.1 Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Het
openen, bekijken of gebruiken van de inhoud, het materiaal, de producten of diensten die
op of via de Site beschikbaar zijn, geeft aan dat u akkoord gaat met en akkoord gaat met de
Gebruiksvoorwaarden, evenals Ons Privacybeleid en alle andere aanvullende voorwaarden
die van toepassing zijn op de inhoud, het materiaal , producten of diensten die beschikbaar
zijn op of via de Site.

1.2 De Site wordt beheerd door en de Gebruiksvoorwaarden zijn uitgegeven door Atelier de
Beer, een filiaal van Laurent de Beer.

1.3 Atelier de Beer kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien. Als u de site blijft
gebruiken na de wijzigingen in deze voorwaarden, wordt dit beschouwd als uw instemming
met die wijzigingen. U bent gebonden aan een dergelijke herziening en dient daarom
regelmatig deze pagina te bezoeken om de dan geldende voorwaarden waaraan u gebonden
bent te bekijken.


2. DOEL EN INHOUD VAN DE WEBSITE

2.1 Alle informatie en materialen op de Site worden uitsluitend gepresenteerd met het doel
algemene informatie te verstrekken over en reclame te maken voor Onze producten en
diensten. Dergelijke informatie en materialen vormen geen aanbiedingen voor Onze
producten en/of diensten, noch vormen zij adviezen of andere instructies over het gebruik
van Onze producten en/of diensten.

2.2 De Site kan informatie bevatten over onze wereldwijde producten en diensten, die niet
allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een product of dienst betekent
niet dat dat product of die dienst op uw locatie beschikbaar is of zal zijn.

2.3 We hebben ons best gedaan om de kleuren van onze producten die op deze site
verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Omdat de werkelijke kleuren die u ziet
echter afhankelijk zijn van uw computer en monitor, kunnen we niet garanderen dat de
weergave van welke kleur dan ook volledig nauwkeurig is.

2.4 Producten weergegeven op deze site zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Beschrijvingen van of verwijzingen naar producten of diensten op deze Site impliceren geen
goedkeuring van dat product of die dienst, of vormen geen garantie, door Atelier de Beer.
Voor informatie over garantie kunt u terecht op info@atelierdebeer.com.

3. GEBRUIKERSINHOUD

3.1 Atelier de Beer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om informatie of materialen die
om welke reden dan ook zijn geplaatst of verzonden, inclusief aanbiedingen van welke aard dan ook, te verwijderen.

Atelier de Beer zal volledig meewerken aan
wetshandhavingsinstanties of gerechtelijk bevel waarin Atelier de Beer wordt verzocht of
opgedragen de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijke informatie of
materialen plaatst.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

4.1 De site samen met alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, audio en videoclips,
ontwerpen, afbeeldingen, logo’s, symbolen, namen, product en bedrijfsaanduidingen,
evenals alle software op de site en alle andere bestanden, en hun selectie en arrangement
zijn onderworpen aan wettelijke bescherming, in het bijzonder auteursrechten,
handelsmerken en ontwerprechten in het bezit van Atelier de Beer, Laurent de Beer, haar
gelieerde ondernemingen, met alle rechten voorbehouden. Geen enkele siteinhoud mag
geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, gekopieerd, gedistribueerd, ingelijst,
gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost, verzonden of
verkocht in welke vorm of op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder onze
voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve dat het voorgaande is niet van toepassing
op uw eigen Gebruikersinhoud die u legaal op de Site plaatst. Bovendien mag geen enkele
digitale inhoud in andere programma’s worden gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Atelier de Beer.

4.2 Op voorwaarde dat u in aanmerking komt voor het gebruik van de Site, krijgt u toegang
tot en gebruikt u de Site en de Siteinhoud. De toegang is onderworpen aan deze
gebruiksvoorwaarden en omvat niet het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare
methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens. U mag de inhoud van de site
niet uploaden of opnieuw publiceren op een internet, intranet of extranetsite of deze
opnemen in een andere database of compilatie, en elk ander gebruik van de inhoud van de
site is ten strengste verboden. U mag de Site alleen gebruiken voor uw nietcommerciële,
nietexclusieve, niettoewijsbare, nietoverdraagbare en beperkte persoonlijke gebruik, en
voor geen andere doeleinden. Elk gebruik van de Site of de Inhoud van de Site anders dan
hierin specifiek toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Atelier de
Beer, is strikt verboden. Elk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met toepasselijke
wetten, inclusief auteursrechten en handelsmerken en toepasselijke communicatieregels en
statuten. Tenzij hierin uitdrukkelijk vermeld, zal niets in de Gebruiksvoorwaarden worden
opgevat als het verlenen van een licentie voor intellectuele eigendomsrechten.

4.3 “Atelier de Beer” en andere handelsmerken, logo’s, karakters, paginakoppen,
knoppictogrammen, scripts, dienstnamen en andere merken die op de Site worden
weergegeven, zijn onderworpen aan het handelsmerk en andere rechten van Atelier de
Beer, Laurent de Beer MeesterGoudsmid Juwelier en Double LL, of hun
dochterondernemingen. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt, ook niet als
onderdeel van handelsmerken en/of als onderdeel van domeinnamen, in verband met een
product of dienst op een manier die verwarring kan veroorzaken en mogen niet worden
gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Atelier de Beer. Uw gebruik/ misbruik van handelsmerken die
op de site worden weergegeven, of van andere siteinhoud, behalve zoals bepaald in deze
gebruiksvoorwaarden, is ten strengste verboden.


5. DISCLAIMER
5.1 BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK BESCHREVEN, WORDEN DE SITE, HET SITEMATERIALEN
EN DE GEBRUIKERSINHOUD EN HET MATERIALEN OP, IN, EN BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE
SITE, EN DE DIENSTEN, PRODUCTEN, INFORMATIE EN ANDERE MATERIALEN OP EN IN EN
BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE BESCHIKBAAR GEMAAKT ‚”AS IS”, EN “MET ALLE
FOUTEN.” GEBRUIK VAN DE SITE IS VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. WIJ EN ONZE
LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, EN WIJZEN ALLE
VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, MET BETREKKING TOT DE SITE, DE GEBRUIKERSINHOUD,
HET SITEMATERIALEN, DE DIENSTEN, PRODUCTEN, INFORMATIE EN ANDERE MATERIALEN
DIE OP EN OP DE SITE GEMAAKT ZIJN UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, SCHRIFTELIJK OF
MONDELING, VOORTVLOEIEND UIT DE HANDEL, PRESTATIES, HANDELSGEBRUIK OF
ANDERSZINS, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL, KWALITEIT, TITEL EN NIETS.

5.2 Atelier de Beer aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige
schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen
infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of browsen op de Site of het
downloaden van enige materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de site.

5.3 Hoewel Atelier de Beer redelijke inspanningen levert om nauwkeurige en actuele
informatie op de Site op te nemen, geeft het geen garanties of verklaringen met betrekking
tot de Site. De inhoud van de site kan technische onnauwkeurigheden of typografische
fouten bevatten. Atelier de Beer behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen,
correcties en/of verbeteringen aan te brengen in de Siteinhoud.


6. PRIVACY
6.1 Wij geven om uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Lees ons
privacy beleid.


7. KLACHTENPROCEDURES

7.1 Als u een klacht heeft, dient u uw klacht in op info@atelierdebeer.com een uitgebreid
gedetailleerd bericht met de volgende informatie: (a) uw naam en de naam van uw bedrijf,
indien van toepassing; (b) uw contactgegevens, inclusief uw emailadres; (c) de aard en
inhoud van uw klacht, de specifieke rechten die in het geding zijn en uw basis voor het
indienen van de klacht, inclusief de inhoud of plaatsing die aanstootgevend is; en (d) de
volgende verklaring: ‚”De verklaringen, verklaringen en beweringen in dit bericht zijn waar,
volledig en nauwkeurig en ik heb de volledige wettelijke bevoegdheid om elke dergelijke verklaring,

verklaring en bewering te doen en te doen en elk verzoek dat in dit bericht wordt gedaan, wordt ingewilligd.”


8. DIVERSEN

8.1 De Site wordt beheerd door Atelier de Beer en wordt beheerd vanuit de Europese Unie
door Atelier de Beer. Zonder iets anders te beperken, verklaren wij niet dat de site, site
inhoud, gebruikersinhoud, diensten, producten, informatie of ander materiaal dat
beschikbaar is op, in of via de site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties,
en toegang daartoe uit gebieden waar ze illegaal zijn, is verboden

8.2 Als je vragen hebt over de Gebruiksvoorwaarden, schrijf dan naar
info@atelierdebeer.com

Gedateerd: 1 april 2021
Auteursrecht Atelier de Beer. Alle rechten voorbehouden.

Menu